Website ???c l?p ra v?i m?c ?ích giáo d?c, và ch? ?? ph?c v? cho vi?c h?c t?p nghiên c?u

Truy c?p vào t? ?i?n

N?i dung ti?ng anh trong website này giúp ng??i dùng tra c?u và h?c t?p ti?ng anh t?t h?n

Trang này ???c t?p trung các bài vi?t v? khoa h?c t? nhiên (sinh,hóa,y ??a l?), hi?n site có kho?ng 1000 bài vi?t v? các ?? tài t? nhiên và danh sách, tên khoa h?c c?a 10000 loài ??ng th?c v?t…m?c ?ích là ?? làm c? s? tìm ki?m tài li?u nghiên c?u

các v?n ?? x? h?i, chính tr? s? b? h?n ch? t?i ?a

Liên h? admin ?? xóa b? các bài vi?t v? chính tr?, x? h?i kh?ng phù h?p

Ban qu?n tr? : [email protected]

B?o t?n và chia s? ki?n th?c là ngh?a v? c?a chúng t?i. Website này là m?t bách khoa toàn th?, ???c sao chép l?i t? bách khoa toàn th? Wikipedia.

Wikipedia cho phép m?i ng??i download, l?u tr?, chia s? nh?m b?o v? kho ki?n th?c c?a nh?n lo?i. Do ?ó, site này ???c t?o ra ?? nh? là 1 kênh b?o l?u và chia s? nh?m b?o v? thành qu? lao ??ng c?a nh?ng ng??i ?? ?óng góp cho Wikipedia.

Website ???c l?p ra v?i m?c ?ích giáo d?c, m?i bài vi?t trên site là c?ng s?c c?ng tác c?a r?t nhi?u ng??i, n?u b?n th?y website có n?i dung nào thu?c ph?m vi b?n quy?n ho?c có n?i dung kh?ng phù h?p b?n có th? liên h? ban qu?n tr? ?? g? b? k?p th?i

Ban qu?n tr? : [email protected]